ITA

แสดง 36 ถึง 40 จาก 71 ผลลัพธ์

ITA

#ITA โพสล่าสุดเปิดดู
  
36สรุปโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร โรงพยาบาล ประจำปี 2564 golf
31 พ.ค. 2021 15:47:28
เปิดดูแล้ว 60 ครั้ง
เปิดดู
37สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานชมรม Strong sine
17 พ.ค. 2021 13:49:14
เปิดดูแล้ว 58 ครั้ง
เปิดดู
38แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 sine
12 พ.ค. 2021 14:31:42
เปิดดูแล้ว 45 ครั้ง
เปิดดู
39กระบวนการยืมพัสดุคงรูปพร้อมแบบฟอร์มใบยืมพัสดุคงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ sine
12 พ.ค. 2021 13:56:21
เปิดดูแล้ว 28 ครั้ง
เปิดดู
40คู่มือมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนโรงพยาบาลถลาง sine
12 พ.ค. 2021 13:52:02
เปิดดูแล้ว 45 ครั้ง
เปิดดู