ITA

แสดง 11 ถึง 15 จาก 115 ผลลัพธ์

ITA

#ITA โพสล่าสุดเปิดดู
  
11ประกาศโรงพยาบาลถลาง เรื่องมาตรการปลอดภัยสหรับองค์กร(Covid Free Setting) โรงพยาบาลถลาง golf
29 มี.ค. 2022 14:37:20
เปิดดูแล้ว 18 ครั้ง
เปิดดู
12สขร. 1 เดือนมกราคม 2565 golf
17 มี.ค. 2022 16:23:01
เปิดดูแล้ว 129 ครั้ง
เปิดดู
13หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปี 2565 golf
10 มี.ค. 2022 16:15:45
เปิดดูแล้ว 91 ครั้ง
เปิดดู
14หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน golf
24 ก.พ. 2022 10:27:46
เปิดดูแล้ว 157 ครั้ง
เปิดดู
15หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน golf
24 ก.พ. 2022 09:53:57
เปิดดูแล้ว 42 ครั้ง
เปิดดู