ITA

แสดง 6 ถึง 10 จาก 18 ผลลัพธ์

ITA

#ITA โพสล่าสุดเปิดดู
  
6ประกาศการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานผลงานต่ำ golf
9 เม.ย. 2021 10:13:52
เปิดดูแล้ว 4 ครั้ง
เปิดดู
7นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลถลาง ปีงบประมาณ golf
9 เม.ย. 2021 10:06:29
เปิดดูแล้ว 3 ครั้ง
เปิดดู
8สรุปผลการจัดหาพัสดุไตรมาสที่ 2 สขร.1 เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564 golf
2 เม.ย. 2021 11:50:03
เปิดดูแล้ว 20 ครั้ง
เปิดดู
9ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องมาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน golf
2 เม.ย. 2021 11:45:48
เปิดดูแล้ว 6 ครั้ง
เปิดดู
10ประกาศโรงพยาบาลถลาง เรื่องมาตรการและแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง golf
2 เม.ย. 2021 11:30:51
เปิดดูแล้ว 9 ครั้ง
เปิดดู