ITA

แสดง 1 ถึง 5 จาก 115 ผลลัพธ์

ITA

#ITA โพสล่าสุดเปิดดู
  
1สขร. 1 เดือนมีนาคม-เมษายน 2565 golf
11 พ.ค. 2022 13:37:06
เปิดดูแล้ว 12 ครั้ง
เปิดดู
2หน่วยงานมีการรายงาน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 golf
10 พ.ค. 2022 14:39:30
เปิดดูแล้ว 7 ครั้ง
เปิดดู
3หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG golf
10 พ.ค. 2022 14:35:22
เปิดดูแล้ว 11 ครั้ง
เปิดดู
4หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน golf
10 พ.ค. 2022 14:32:35
เปิดดูแล้ว 19 ครั้ง
เปิดดู
5โรงพยาบาลจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 golf
31 มี.ค. 2022 12:20:39
เปิดดูแล้ว 503 ครั้ง
เปิดดู