ประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดี่เด่นและดีมาก

Update Delete


บทความ: ประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดี่เด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ประจำปี งบประมาณ 2563 (1เมษายน63-30 กันยายน 2563)
เอกสารประกอบ

สร้างโดย golf
สร้างวันที่ 10 มิ.ย. 2021 14:20:06
แก้ไขวันที่ 10 มิ.ย. 2021 14:20:06
เปิดทั้งหมด 41 ครั้ง