ประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดี่เด่นและดีมากMOIT8

Update Delete


บทความ: ประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดี่เด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ประจำปี งบประมาณ 2563 (1เมษายน63-30 กันยายน 2563)
เอกสารประกอบ

สร้างโดย golf
สร้างวันที่ 10 มิ.ย. 2021 14:20:06
แก้ไขวันที่ 24 มี.ค. 2023 14:23:08
เปิดทั้งหมด 276 ครั้ง