หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

Update Delete


บทความ: หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
เอกสารประกอบ

สร้างโดย golf
สร้างวันที่ 10 พ.ค. 2022 14:32:35
แก้ไขวันที่ 11 พ.ค. 2022 09:43:42
เปิดทั้งหมด 27 ครั้ง