ชื่อ - นามสกุล :
นายแพทย์บรรพต ปานเคลือบ
ตำแหน่ง :
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลถลาง
หน้าที่ :
รองกรรมการ
ที่อยู่ :
358 ม.1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก :
คณะกรรมการบริหาร