ชื่อ - นามสกุล :
นพ.ไกลกังวาล รัตนมงคล
ตำแหน่ง :
นายแพทย์ชำนาญการ
หน้าที่ :
กรรมการ
ที่อยู่ :
258 ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
Telephone :
1
Email :
1
กลุ่ม / แผนก :
คณะกรรมการบริหาร